hälsostrategiHÄLSOSTRATEGI

Ett strategiskt hälsoarbete är en kontinuerlig process, som startar med en kartläggning av er organisations nuläge. Detta för att kunna utgå från medarbetarna och deras behov samt verksamhetens specifika förutsättningar. Information kan ni få fram via enkäter, sammanställningar av livsstilstest, hälsokontroller och/eller i samtal med medarbetare och arbetsgrupper.

Utifrån kartläggningens resultat sätter ni upp mål, både övergripande och delmål. Först därefter väljs medel, det vill säga de insatser som ska sättas in för att uppnå målen. Här kommer ovan nämnda friskvårdsaktiviteter in. Det kan också handla om utbildningar för chefer eller arbetsgrupper. Vissa medel har hela verksamhetens som målgrupp, andra är inriktade på mer specifika risk/frisk-grupper.

Genom att samla era medel i en hälsoplan får ni en tydlig överblick. En hälsoplan  innehåller mål, målgrupp, aktivitet, ansvarig för utförande, kommunikation/information om aktivitet, utvärdering och budget.

Sista steget, innan processen börjar om med ett nytt nuläge, är utvärdering. Här ser ni till utfallet av era medel/satsningar. Under hela processen är givetvis ett ekonomiskt perspektiv viktigt, att se till att ni investerar i linje med det ni vill åstadkomma och kunna påvisa resultat av era satsningar – att det strategiska hälsoarbetet är en lönsam investering.